پروژه سیستم توزیع مبتنی بر RFID در موسسه گسترش فرهنگ و مطالعات

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم ارسال سفارشات کتاب های شرکت گسترش به وسیله جعبه برای افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر جعبه های مرسولات
عملیات B
اختصاص فاکتور ها به جعبه در هر ارسال
عملیات C
تعیین مسیرهای روزانه ارسال و دسته بندی مرسولات
عملیات D
کنترل خروج مرسولات به صورت گروهی از انبار
عملیات E
کنترل ورود جعبه های مرسولات به انبار
 

حجم پروژه

1

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
20

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
350

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت ماهیانه
3500

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

عکس های پروژه

درصد پیشرفت پروژه