پروژه سیستم مدیریت خط تولید و انبارداری مبتنی بر RFID در کارخانه فراسان

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم مدیریت خط تولید و انبارداری، کارخانه تولید لوله فراسان به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی محصول در خط تولید لوله
عملیات B
تعریف روش ثبت اطلاعات خط تولید بر روی تگ
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های انبار گردانی
عملیات D
کنترل خروج کالا از انبار
عملیات E
کنترل خروج کالا از خط تولید و ورود به انبار
 

حجم پروژه

4

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
60

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
30000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت سالانه
6000

مساحت انبار


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه