02188929436

پروژه اموال داری rfid در پژوهشگاه فضایی ایران

راهکار اموال داری هوشمند rfid در سال 1390 در پژوهشگاه فضایی ایران و توسط شرکت تدبیر داده آویژه پیاده سازی شده است؛

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از “طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری و بررسی تجهیزات آزمایشگاه به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار”

راهکارهای rfid پیشنهادی و پیاده سازی شده

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:

عملیات A
الصاق تگ بر روی تجهیزات آزمایشگاه
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از آزمایشگاه و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به آزمایشگاه و انبار

سخت افزارهای مصرفی در این پروژه

سایر پروژه‌های مشابه با این پروژه

به بالای صفحه بردن