اموال‌داری مبتنی بر RFID در شرکت افرانت

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری و بررسی تجهیزات دیتاسنترها و انبار به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی تجهیزات دیتاسنتر
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از دیتاسنترها و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به دیتاسنترها و انبار
 

حجم پروژه RFID

4

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
50

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
80000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه
5000

مساحت دیتاسنترها


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه RFID