گالری هوشمند طلا دیورس

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی سیستم گالری هوشمند طلا مبتنی بر RFID در گالری طلا دیورس و به جهت ایجاد امنیت و با استفاده از ثبت مکانیزه ورود و خروج قطعات طلا و همچنین کنترل در لحظه موجودی قطعات طلا در گالری
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی قطعات طلا به جهت کنترل ورود و خروج این قطعات
عملیات B
طراحی و نصب گیت کنترلی RFID
عملیات C
طراحی و توسعه نرم افزار RFID Connect
عملیات D
کنترل ورود و خروج قطعات طلا از طریق ثبت مکانیزه اطلاعات
عملیات E
کنترل موجودی در لحظه انواع قطعات طلا موجود در گالری
 

حجم پروژه RFID

1

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
60

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
4000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه بصورت سالانه
1

تعداد ریدر پرتابل


تعداد ریدر پرتابل جهت عملیات کنترل موجودی

درصد پیشرفت پروژه RFID