مدیریت هوشمند برگزاری رویداد تهران هوشمند

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند برگزاری رویداد «تهران هوشمند» به منظور مدیریت هرچه بهتر این رویداد در زمینه ایجاد تجربه بهتر برای شرکت کنندگان، کنترل ورود و خروج شرکت کنندگان و همچنین در اختیار داشتن گزارشات متنوع و کاربردی از این رویداد؛ به منظور آگاهی بیشتر از مزایای این سیستم می‌توانید این مقاله را مطالعه نمایید.
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی کارت های شرکت کنندگان در همایش
عملیات B
طراحی، پیاده سازی و نصب گیت های کنترلی RFID
عملیات C
طراحی و توسعه نرم افزار RFID Connect
عملیات D
کنترل ورود و خروج شرکت کنندگان در رویداد و در کلاس‌های جانبی
عملیات E
هوشمند سازی سیستم تحویل غذا مبتنی بر کارت شرکت کنندگان
عملیات F
امکان دریافت گزارشات متنوع و کاربردی در خصوص رویداد
 

حجم پروژه RFID

درصد پیشرفت پروژه RFID