رهگیری پالت در انبار دارویی شرکت تهران شیمی

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی سیستم هوشمند رهگیری پالت مبتنی بر RFID در انبار دارویی شرکت تهران شیمی به جهت افزایش دقت و سرعت فرآیندهای انبارداری و همچنین ثبت مکانیزه ورود و خروج پالت ها به انبار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ مقاوم بر روی پالت ها
عملیات B
طراحی و نصب گیت های کنترلی RFID
عملیات C
طراحی و توسعه نرم افزار RFID Connect
عملیات D
کنترل ورود و خروج پالت ها به انبار و همچنین نگهداری تاریخچه پالت و امکان انبارگردانی بر اساس پالت
 

حجم پروژه

درصد پیشرفت پروژه