فناوری RFID

هوشمند سازی در رویداد تهران هوشمند

هوشمند سازی رویداد تهران هوشمند با استفاده از پیاده سازی سیستم مدیریت هوشمند برگزاری همایش توسط شرکت تدبیر داده آویژه

بیشتر بخوانید »

کاربرد RFID در سیستم های ردیابی

در این مقاله در خصوص کاربرد RFID صحبت شده است.

بیشتر بخوانید »

مدیریت دارایی مبتنی بر RFID | کاربردها

در این مقاله در خصوص مدیریت

بیشتر بخوانید »

هوشمند سازی انبار با استفاده از تکنولوژی ها

در این مقاله در خصوص هوشمند سازی انبار با استفاده از تکنولوژی‌های مختلف

بیشتر بخوانید »

RFID در صنایع هوایی

در این مقاله در خصوص کاربرد تکنولوژی RFID در صنایع هوایی صحبت شده است.

بیشتر بخوانید »

مزایای RFID در انبار

در این مقاله در خصوص مزایای RFID در انبار صحبت شده است و هریک از این مزیت ها تشریح شده…

بیشتر بخوانید »

مدیریت اموال مبتنی بر RFID

هنگامی که یک سیستم مدیریت اموال مبتنی بر RFID به صورت دقیق و صحیح در یک سازمان پیاده‌سازی شود، امکان…

بیشتر بخوانید »

کنترل تردد هوشمند افراد مبتنی بر RFID

در این مقاله درباره کنترل تردد هوشمند افراد مبتنی بر تکنولوژی RFID صحبت شده است.

بیشتر بخوانید »

مدیریت هوشمند برگزاری همایش و کنفرانس با تکنولوژی RFID

مدیریت هوشمند برگزاری همایش ، رویدادها و غیره مبتنی بر تکنولوژی RFID

بیشتر بخوانید »

سیستم انبار و نقش RFID در پیاده سازی این سیستم

در این مقاله در رابطه با تکنولوژی RFID و نقش آن در مدیریت سیستم انبار صحبت شده است.

بیشتر بخوانید »