پروژه سیستم اموال داری مبتنی بر RFID درشرکت گسترش انرژی پاسارگاد

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری تجهیزات IT شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر تجهیزات IT
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از محیط های اداری، دیتاسنتر و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به محیط های اداری، دیتاسنتر و انبار
 

حجم پروژه

1

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
15

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
1000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه
4000

مساحت محیط اداری


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه