اموال داری RFID

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از:
طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری و بررسی تجهیزات آزمایشگاه به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار
عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:
عملیات A
الصاق تگ بر روی تجهیزات آزمایشگاه
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از آزمایشگاه و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به آزمایشگاه و انبار
 

حجم پروژه

1

تعداد گیت ها


گیت های طراحی شده برای این پروژه
35

زمان اجرای پروژه


مدت زمان اجرای پروژه بعد از طراحی بر حسب روز
1000

تعداد تگ


تعداد تگ های استفاده شده در این پروژه
1000

مساحت آزمایشگاه


مساحت محل انبار پیاده سازی پروژه بر حسب متر مربع

درصد پیشرفت پروژه