02188929436

پروژه مدیریت دارایی rfid در گسترش انرژی پاسارگاد

راهکار مدیریت دارایی rfid در سال 1390 در گسترش انرژی پاسارگاد و توسط شرکت تدبیر داده آویژه پیاده سازی شده است؛

تعریف مسئله این پروژه عبارتست از “طراحی و پیاده سازی تکنولوژی RFID در سیستم اموال داری تجهیزات IT شرکت گسترش انرژی پاسارگاد به جهت افزایش بهره وری ، کاهش خطای انسانی و کنترل خودکار”

راهکارهای rfid پیشنهادی و پیاده سازی شده

عملیات های طراحی شده در این پروژه به شرح زیر است:

عملیات A
الصاق تگ بر تجهیزات IT
عملیات B
تعریف شرایط بررسی تجهیزات در هرکدام از تگ ها
عملیات C
تعیین فرآیند و روش های اموال گردانی
عملیات D
کنترل خروج تجهیزات از محیط های اداری، دیتاسنتر و انبار
عملیات E
کنترل ورود تجهیزات به محیط های اداری، دیتاسنتر و انبار

سخت افزارهای مصرفی در این پروژه

سایر پروژه‌های مشابه با این پروژه

به بالای صفحه بردن