۱۳۹۴-۱۰-۰۱
what_is_rfid

RFID چیست ؟

۱۳۹۴-۱۰-۰۱
RFID_card

کارت هوشمند

۱۳۹۴-۱۰-۰۱

وفاداری (لویالتی)

در لغت نامه آکسفرد لویالتی اینگونه تعریف میشود:کیفیت وفادار بودن به کسی یا چیزی. و لویال عبارت است از:حمایت و پشتیبانی ثابت و استوار به شخص یا نهاد. مریام وبستر،این تعریف را اضافه میکند کاربر پسند بودن مترادف لویالتی(وفاداری) است و لویالتی اغلب به عنوان کیفیت وفادار بودن در نظر گرفته می شود.