Mifare Card

کارت مایفر

  دارای حافظه 1K و 4K
  فاصله قرائت: از 11cm - 8cm
  کاربرد :
  کارت شناسایی
  حضور و غیاب
  اعتباری
  پارکینگ و ...

RO Card

کارت RO

  کارت RFID با فرکانس 125 فقط خواندنی
  کاربرد :
  کارت شناسایی
  حضور و غیاب
  پارکینگ و ...DESfire Card

کارت DESfire

  دارای حافظه 1K و 4K
  کاربرد :
  کارت شناسایی
  حضور و غیاب
  اعتباری
  پارکینگ و ...


UHF Card

کارت UHF

  فرکانس : 860-960MGHz
  کاربرد :
  کارت شناسایی
  حضور و غیاب
  اعتباری
  پارکینگ و ...
  برد از 1m - 4m ( متناسب با نوع کارتخوان )